zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Právní rámec 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Organizace a průběh zápisu

Naše škola pořádá několik před zápisových akcí, o jejichž konání informujeme primárně na webových stránkách školy, případně samostatnými plakáty či inzercí v místním tisku. Všechny tyto akce slouží k tomu, aby rodiče před zápisem měli možnost získat dostatek informací jak o naší škole, tak i o waldorfské pedagogice a jejich rozhodnutí přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky na naší škole, bylo rozhodnutím vědomým.

Slavnostní zápis do 1. třídy 

Proběhne v pátek 29. dubna a v sobotu 30. dubna 2022 – učitelé se setkají s dětmi a jejich zákonnými zástupci. Celkový čas každé rodiny strávený v jednom z těchto dnů ve škole bude přibližně 50 minut.

Časové rozvržení zápisu: 

  • pátek od 15:00 do cca 18:30 (čas do 17:45 blokován časovým harmonogramem)
  • sobota od 9:00 do cca 13:30 (čas do 11:45 blokován časovým harmonogramem)

Rodiče předškoláků, kteří jsou s naší školou již v kontaktu, obdrží v předstihu e-mailem veškeré nezbytné formuláře k vyplnění a zároveň jejich dítě dostane poštou osobní pozvání k zápisu formou dopisu. Tito rodiče také dostanou pozvání na konkrétní čas (časový harmonogram). Ostatní rodiče budou mít možnost všechny formuláře vyplnit na místě.  

Rodiče předškolních dětí u zápisu předloží k ověření občanský průkaz a rodný list dítěte, odevzdají Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy. Případně doloží i další dokumenty (rozhodnutí o odkladu, zprávu pedagogicko-psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů.

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

V praxi to znamená, že na naší škole bude možno o odklad žádat ve dnech 29. – 30. dubna 2022.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se budeme řídit těmito kritérii:

  • Do 1. třídy bude ve školním roce 2022/2023 přijímáno 26 dětí.
  • Sourozenec je ke dni zápisu žákem naší základní školy, mateřské školy či navštěvuje naši dětskou skupinu 

Body: 0 (ne), 2 (ano)

  • Dítě s rozhodnutím o odkladu z naší školy

Body: 0 (ne), 1 (ano)

Podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., jsme povinni oznámit přijetí či nepřijetí následujícím způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole 
  • a na webových stránkách školy (www.wlastovka.cz)

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 16. května 2022.

V seznamu nemohou, dle znění zákona, být uvedena jména, děti zde proto budou uvedeny pod registračními čísly, která zákonní zástupci obdrží v průběhu zápisů. 

Máte-li zájem ještě před zápisem navštívit školu a zeptat se na to, co vás o škole a waldorfské pedagogice zajímá, využijte pro to ve středu 27. dubna od 17 hodin Dne otevřených dveří. Jeho součástí je od 18:30 2. setkání Nultého ročníku pro rodiče budoucích prvňáčků.

ke stažení:

předzápisový formulář:

Vyplňte, pokud jste nás ještě ohledně zápisu do 1. třídy nekontaktovali. Budeme s vámi předběžně počítat a kontakty využijeme, pokud bychom vám chtěli ještě před zápisem něco důležitého sdělit.

Vaše jméno (vyžadováno):
Jméno dítěte (vyžadováno):
Datum narození dítěte:
Váš e-mail (vyžadováno):
Váš telefon (vyžadováno):
Poštovní adresa (vyžadováno):
Proč právě Wlaštovka?
Souhlasím se zpracováním osobních údajů