xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

o škole

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary je nestátní nezisková organizace. Její vzdělávací program je vystavěn na principech waldorfské pedagogiky, která se řadí k alternativním pedagogickým směrům usilujícím o reformu a humanizaci ve vzdělávání. Waldorfské školy se zakládají po celém světě od roku 1919, u nás pak od roku 1990. Vznik naší waldorfské školy iniciovali rodiče a ti se také aktivně podílejí na jejím chodu a dalším rozvoji.

Financování školy probíhá jako u standardních státních škol formou dotací. Takto získané prostředky jsou ale v porovnání se státními školami o něco nižší a dofinancování je řešeno mimo jiné i školným. V zájmu zpřístupnění všem sociálním vrstvám, byla od počátku snaha školné minimalizovat na spíše symbolickou úroveň a prostředky získávat i z dalších zdrojů (dary, granty atd.). Pro školní rok 2023/24  je výše ročního školného 24.600,- Kč. Školné je možné hradit jednorázově (24.600,- Kč), pololetně (12.300,- Kč) či měsíčně (2.050,- Kč).

 

vedení školy a zřizovatel

Waldorfská škola se od klasické školy liší nejen náplní a metodami výuky, ale také způsobem řízení – samosprávou. Řízení a tedy i zodpovědnost za školu zde nese kolegium školy. Ideálem, ke kterému se kolegium snaží směřovat je, aby rozhodnutí nebyla přijímána na základě hlasování, ale na základě vzájemné shody, konsensu. V kolegiu naší školy jsou nejen její pedagogové, ale také zástupci zřizovatele a TH pracovníci školy.

 

 zápis a přijímání žáků

Zápis do první třídy probíhá vždy v podobném termínu jako na státních školách a probíhá vždy 2 dny (pátek a sobota). Konkrétní termíny najdete v našem kalendáři. Žáci, které jejich rodiče zapsali do předzápisového pořadníku, dostávají osobní pozvánku od své budoucí třídní učitelky či učitele na konkrétní den a hodinu, aby se tak zabránilo zbytečnému stresu z čekání. Jelikož zákon umožňuje, aby rodiče přišli s dětmi k zápisu do více škol a následně se pro jednu z nich rozhodli, je možné pro případné další zájemce vypsat dodatečné mimořádné kolo zápisu. Dokumenty k zápisu do ZŠ, MŠ či dětské skupiny najdete zde.

  • V případě zájmu o zařazení do seznamu zájemců o zápis do 1. třídy nás kontaktujte na zapis@wlastovka.cz.
  • Přestupy žáků do stávajících tříd ZŠ i MŠ řešíme vždy individuálně, pro více informací nás kontaktujte na skola@wlastovka.cz nebo tel. 730 142 134.

 

budovy školy

Modenská 15 (KV – Doubí)

Hlavní budova školy se nachází v příjemném prostředí, obklopeném mírnou vilovou zástavbou a bohatou zelení. Do lázeňských lesů je velmi blízko. V budově je 9 tříd ZŠ, řezbářská dílna a menší jídelna a zázemí. V dalších letech chceme vybudovat další dílny (např. keramickou), knihovnu, společenský sál aj. Nesporně velkou výhodou je umístění nemovitosti – klidná část města v těsné návaznosti na přírodu, a přesto pár desítek metrů k zastávce MHD. Naše třída MŠ se nachází ve stejné budově, má však samostatný vchod. Pomyslným zlatým hřebem je rozlehlá zahrada a pozemek, který budovu obklopuje.

Zahrada je dokonalou plochou pro realizaci snů waldorfských učitelů a dětí. Je báječným místem plným tajemných zákoutí, která využíváme pro hry, slavnosti, výuku, odpočinek, ale také pro vlastní zahradničení – pěstování plodin na vlastním políčku. V těsném sousedství je i venkovní hřiště. Shodli jsme se, že v Karlových Varech těžko najdeme objekt, který by představám waldorfského školství vyhovoval lépe. Děkujeme všem, kteří se projektu při výběrovém řízení věnovali, podporovali nás a stáli při nás.

Studentská 45 (KV – Doubí)

V budově Europenzionu, vzdálené pár minut od hlavní budovy školy, využíváme celé jedno křídlo. Zde jsou umístěna dvě oddělení školní družiny a eurytmický sál, který můžeme využívat i pro menší školní akce. V budoucnu bychom zde rádi vybudovali výtvarný ateliér.

U Podjezdu 1616/5 (KV – Tuhnice)

V této budově od září 2021 nově sídlí mateřská škola, ve které jsme vytvořili dvě oddělení s celkovou kapacitou 24 dětí. Školka má svou vlastní zahradu a nachází se blízko lázeňského lesa, do kterého s dětmi často vyrážíme.

Lidická 398/63 (KV – Drahovice)

Budova v Drahovicích slouží naší “malé školce” – Dětské skupině Pohádka pro Wlaštovku a mateřskému centru pro scházení maminek s úplně nejmenšími dětmi. Je také obklopena zahradou, kterou postupně upravujeme na “pohádkovou”.

o výuce

Hlavním cílem výuky v naší škole je spojit pomocí uměleckých prostředků výchovu myšlení, citu a vůle v jedno. Žáci se učí co nejvíce z prožitku, protože to, co se jen mechanicky naučí z knihy, zase brzo zapomenou, kdežto prožité na vlastní oči v nich zůstává uloženo.

Skladba vyučovacího dne i metodika vyučování jednotlivých předmětů je přizpůsobena přirozenému vývoji dítěte. Výuka začíná každý den takzvaným hlavním vyučováním, které je rozděleno do tří částí. V první části je prostor pro pohyb, básničky, písničky, hru na flétnu, prožívání koloběhu roku i lidových zvyků. Ve druhé, nejdelší části, se děti učí počty, český jazyk, dějepis, fyziku… (podle ročníku). Každý den na konci hlavního vyučování učitel dětem vypráví, a to v 1. třídě pohádky, ve 2. třídě bajky a legendy,ve 3. třídě příběhy Starého Zákona atd. Přehled hlavních témat, které se nesou jednotlivými třídami pro Vás připravujeme v sekci medailonky tříd.

Při hlavním vyučování se děti učí předměty ve 3 až 4 týdenních epochách. Znamená to, že se mohou soustředit více na jeden předmět a proniknout tak do hloubky a jejich pozornost není rozptylována množstvím podnětů z různých oblastí.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka, stejně jako všechny waldorfské školy, věnuje velkou pozornost ručním pracem, děti se od 1. třídy učí plést, což napomáhá rozvoji jemné motoriky a je také důležité i pro nácvik psaní.

V dalších třídách se naučí háčkovat, šít, později budou mít možnost pracovat v keramické a řezbářské dílně.

Od 1. třídy také probíhá výuka angličtiny a němčiny. Výuka probíhá formou her, básniček a písní. Tím, že se děti začnou učit cizí jazyk tímto způsobem, získají k němu hlubší vztah, který bude v pozdějším věku hnacím motorem jejich zájmu o tento předmět.

Odlišností naší školy je také slovní hodnocení, které podrobně popisuje prospěch žáka v jednotlivých předmětech. Žáci nejsou známkováni, není tu kladen důraz na soutěž nebo ctižádost, ale na zájem o věc ve spolupráci s ostatními.

Součástí školního života jsou pro waldorfské školy neodmyslitelné pravidelné školní slavnosti pro děti i rodiče.

Mentorskou činnost v oblasti waldorfské pedagogiky, tedy jakousi odbornou gesci nad principy a postupy waldorfské pedagogiky, nám vykonávají zástupci Waldorfské školy v Českých Budějovicích a Základní waldorfské školy v Praze – Jinonicích. Zároveň spolupracujeme s několika zahraničními mentory.

Umožňujeme rodičům i dalším zájemcům z řad pedagogů či veřejnosti po předchozí dohodě navštívit naši školu a případně nahlédnout do vyučování.

 

školní psycholog

Naše škola spolupracuje s PhDr. Anežkou Janátovou, která v případě potřeby zajišťuje funkci školního psychologa.

PhDr. Anežka Janátová

Narozena 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku,sociální a uměleckou terapii v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR.