informace k zahájení provozu MŠ od 25. 5. 2020 (K.Vary i Cheb)

Milí školkoví rodiče,

podle aktuálních dostupných informací bychom v pondělí 25. května 2020 měli opět otevřít naši školku. Při  porovnání metodických pokynů k provozu ZŠ jsme na tom s pokyny pro péči o děti v MŠ o poznání lépe – na rozdíl od školních dětí můžeme zachovat zejména volné hry dětí bez roušek a nezbytných rozestupů. Přesto i pro provoz MŠ vyplývají omezení pro nás doposud samozřejmých vzájemných kontaktů a principů, na nichž budujeme naši waldorfskou školku.

Pokud vaše dítě již do konce školního roku do školky nenastoupí (docházka bude do konce školního roku nepovinná i pro dříve povinně docházející předškoláky), prosíme, informujte nás o tom prostřednictvím svých učitelek či emailem na adresu skola@wlastovka.cz.

Provoz školky bude od 25. 5. probíhat v MŠ Karlovy Vary v běžných časech, provozní doba v chebské školce bude do odvolání od 7:30 do 14:00.

Z pokynů pro provoz mateřských škol vydaných MŠMT pro nás vyplývá zejména:

 • Cesta do/z mateřské školy:

Řídí se v tu chvíli platnými obecnými pravidly pro pohyb na veřejných místech či ve veřejných dopravních prostředcích.

 • Příchod k mateřské škole a pohyb před ní:

Před vstupem do MŠ je nutné dodržovat 2 m rozestupy a mít zakrytá ústa a nos. Do školky budete vpouštěni jednotlivě či v menších skupinkách tak, abychom minimalizovali velké shromažďování osob zejména v šatně.

 • V prostorách mateřské školy:

Rodič či doprovázející osoba musí mít na ústech a nose roušku. Vzhledem k minimalizaci shromažďování osob budeme do MŠ pouštět dítě pouze v doprovodu 1 dospělé osoby. V prostoru šaten je možné pobývat jen po nezbytně nutnou dobu. Do tříd může doprovázející osoba přivést a předat dítě pedagogům pouze v prostoru u dveří tříd.

Pobyt dětí (bez roušek) bude možný pouze ve třídách nebo na zahradě, kde se dle možností budeme snažit být větší část dne. Podle současných nařízení nemůžeme s dětmi chodit na výlety ani mimo areál MŠ.

 • Ve třídě:

S dětmi bychom se rádi po vstupu do třídy pozdravili podáním ruky, a pak bychom si již bez rodičů šli společně umýt ruce. Každé dítě by mělo zvládnout pečlivé umývání rukou po dobu 20 – 30 sec.

 • Do MŠ je možné přivést pouze jen zdravé děti

bez známek infekčních onemocnění dýchacích cest – kašle a rýmy, bez zvýšené teploty, ztráty chuti a čichu, …

Důrazně UPOZORŇUJEME, že při výskytu výše uvedených příznaků a projevů infekčního onemocnění budeme nuceni ihned kontaktovat nejen zákonné zástupce, ale i hygienickou stanici a rodiče budou povinni si dítě neprodleně z MŠ vyzvednout a následovat doporučení a pokyny hygienické stanice.

 • Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování:

Strava bude zajištěna obvyklým způsobem. Děti však budeme nuceni omezit v dovednostech společné sebeobsluhy při prostírání k jídlu, v samostatném nalévání pití či braní jídla ze společného.

 • Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:

Je nutné, aby si rodiče tento bod sami prostudovali (viz. Čestné prohlášení) a zvážili všechny rizikové faktory a rozhodli se o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

POKUD SE ROZHODNETE, ŽE VAŠE DÍTĚ BUDE NAVŠTĚVOVAT MŠ OD 25. 5. 2020, JE NUTNÉ :

 • Informovat nás o vašem zájmu o docházku dítěte.
 • Přinést předem vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (v příloze) – nelze vyplňovat až v prostorách MŠ.
 • Omlouvání dětí v případě jejich nepřítomnosti bude i nadále probíhat běžným způsobem. Pokud vaše dítě již do konce školního roku do školky nenastoupí, prosíme, informujte nás o tom.
 • Z pokynů MŠMT zatím vyplývá, že nebude možné do konce školního roku školou pořádat třídní schůzky, setkávání rodičů apod.

Vloženo 15. 5. 2020