informace k otevření ZŠ 25. 5. 2020 (K.Vary i Cheb)

Milí rodiče,

přinášíme vám informace týkající se otevření prvního stupně naší školy od 25. května 2020.

Situace od poloviny března není snadná a staví nás, vás a především vaše děti do nových a nečekaných podmínek. Nebylo snadné vytvořit smysluplnou práci pro děti na dálku. To, co děti nyní potřebují, jsou zdravé sociální kontakty. Ty jim ale za podmínek stanovených ministerstvem školství můžeme poskytnout jen omezeně. Přesto učiníme vše, co bude v našich silách, aby dění ve škole bylo pro děti smysluplné a aby se v ní cítily dobře.

Podrobnější informace k organizaci pobytu dětí v naší škole do konce června 2020:

 • Pro cestu do školy, ze školy a před budovou školy budou platit obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními tak, jak je již všichni známe.
 • Škola bude otevřená od 8:00, každý, kdo do školy přijde, půjde rovnou do třídy, kde se přezuje a odloží bundu. Přezůvky i boty budou uloženy ve třídě, aby se děti neshlukovaly
  v šatně. Doprovázejícím osobám bohužel do školy nebude umožněn vstup. Vyučování začne v 8:30.
 • Ve třídě si také děti ihned po příchodu umyjí ruce a mají použít dezinfekci.
 • Děti budou sedět v lavici po jednom, v lavici nebude nutné mít roušku. Ta bude nutná při pohybu ve společných prostorách na chodbě.
 • Děti si do školy musí přinést dvě roušky a igelitový pytlík na odložené roušky.
 • Velká přestávka bude pro jednotlivé třídy posunutá tak, aby se děti z různých tříd neshlukovaly na toaletách.
 • Školní obědy budeme v případě vašeho zájmu zajišťovat klasickým způsobem, pouze budeme jasněji oddělovat stravování jednotlivých tříd.

Obědy budou rozděleny takto:

1. třída 11:30 – 12:00

2. třída 12:00 – 12:30

3. třída 12:30 – 12:50

4. třída 12:50 – 13:10

5. třída 13:10 – 13:30

 • Odchod dětí bude možný nejlépe hned po obědě. Vzhledem k tomu, že doprovodu dětí není umožněn vstup do školy, je vhodné učitele předem informovat, kdy dítě ze školy půjde, aby dítě bylo ve stanovený čas připraveno a nedocházelo ke shlukování u vchodu školy.
 • Pro ostatní děti bude škola otevřena do 14:00 a budou čekat ve své skupině ve třídě. (Společnou družinu po obědě nelze provozovat, ale bude případně umožněn pohyb
  v daných skupinách na školním pozemku.)
 • Nejpozději v den nástupu do školy musí rodiče odevzdat čestné prohlášení
  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení
  s vymezením rizikových skupin
  , které je připraveno ke stažení na internetových stránkách školy.
 • Poznámka: Uvědomujeme si, že přes veškerou naši snahu připravit školu na provoz ve velmi specifických podmínkách, přinesou zejména první dny po otevření nečekané situace a požadavky. Budeme je všechny řešit operativně, s maximální snahou o zohlednění všech požadavků a potřeb.

Upozorňujeme, že k nepovinné školní docházce, která bude probíhat od 25.5.2020 do 26.6.2020, je nutné dítě přihlásit a to nejpozději do 18.5.2020.

(Již na začátku školního roku avizované dva dny ředitelského volna v pondělí a úterý 29.
a 30.6.2020 zůstávají v platnosti.)

Děti prosím přihlašujte prostřednictvím jednoduchého sdělení e-mailem na adresu skola@wlastovka.cz.

Sdělte nám také prosím, zda dítě bude chodit na obědy.

 

Závěrem nám dovolte několik poznámek k celé vzniklé situaci. Chápeme nutnost některých opatření a budeme je v nám daných technických možnostech dodržovat. Celkově však považujeme plánované podmínky pobytu dětí ve škole po pedagogické a psychologické stránce za zcela nevhodné. Chceme se jako pedagogové stavět k dětem sociálně a pedagogicky, nikoliv vytvářet napětí a traumatizující prostředí.

Jako závažné vnímáme zejména tyto aspekty:

 1. Pro děti, zvláště ty úzkostné, může být opakované vyžadování navržených hygienických pravidel (roušky, odstupy, omezení pohybu a kontaktu) neúměrnou psychickou zátěží. Rovněž může mít nežádoucí vliv na zdravé sociální vazby se spolužáky a učiteli.
 2. Děti dle opatření mají především sedět v lavicích, vzájemná komunikace má být omezena, interakce s druhými pouze s rouškami. Nošení roušek mimo výuku v lavicích a opakované používání dezinfekce vytvářejí pro děti psychicky zatěžující prostředí.
 3. Bránit dětem chodit do přírody považujeme v této situaci za škodlivé, zejména v tomto ročním období.
 4. Jako škola dlouhodobě pečujeme o zdravé mezilidské vztahy a zdravý životní styl. Navrhovaná opatření však mohou mít zcela opačný efekt.
 5. Učitelé budou muset podle nařízení MŠMT trvat na restriktivních opatřeních, která nejsou
  v souladu
  s našimi pedagogickými zásadami nebo jsou dokonce proti našemu vnitřnímu přesvědčení.
 6. Paralelně probíhající dálková výuka žáků, kteří nebudou chodit do školy, a zároveň prezenční výuka žáků ve škole je iluzorní vzhledem k množství sil, které třídní učitel má.
 7. Již období 5 – 6 týdnů se v oblasti léčby a terapie považuje za období, kdy se upevňují a prohlubují nové návyky (a to i patologické).
 8. V současných podmínkách se zohledňuje pouze fyzické zdraví, téměř vůbec se nerespektuje zdraví duševní, které světová zdravotnická organizace WHO definuje mimo jiné jako pocit pohody a zvládání běžného životního stresu.
 9. Autoři opatření neberou ohled na vývojovou psychologii dítěte a odpovídající rozvoj motoriky, smyslového vnímání, myšlení apod., kladou nezdravé nároky na míru zodpovědnosti dítěte na 1. stupni základní školy.

Pevně věříme, že se nám opět společně podaří zvládnout všechna úskalí, která nás v nadcházejících dnech čekají a že po letních prázdninách se již setkáme v lepších časech.

Za Waldorfskou základní školu Wlaštovka

Jan Strejcovský

ředitel školy

ke stažení:

Vloženo 11. 5. 2020