zápis do mateřské školy (pro pobočku Karlovy Vary i Cheb)

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím MŠMT vydaném v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy do mateřské školy v obou pobočkách naší školy pro školní rok 2020/2021 v termínu 15.5.2020. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Základní organizace zápisů

Podání potřebných dokumentů (přihláška k zápisu, evidenční list, samoobslužnost, potvrzení o očkování, dotazník pro rodiče) je možné učinit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (e6njxj8),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zapis@wlastovka.cz,
  • poštou na adresu Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Modenská 15, 36007 Karlovy Vary – Doubí

K žádosti o přijetí přikládejte prosím fotokopii (scan) rodného listu dítěte.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) V současné situaci není nutná osobní návštěva praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce


Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 27.4.2020 a ukončen v pátek 15.5.2020 v 18:00 hodin.

O přijetí (či nepřijetí) bude rozhodnuto ve správním řízení a to podle zveřejněných kritérií pro přijetí. Podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., jsme povinni oznámit přijetí či nepřijetí následujícím způsobem:

  • doporučeně poštou na Vámi uvedenou adresu nebo
  • do datové schránky, pokud byla uvedena nebo jste ji použili pro zaslání přihlášky

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám bude jedním z uvedených způsobů odesláno ve lhůtě 30 dnů od termínu zápisu do MŠ (stanoveného na 15. 5. 2020), tj. nejpozději do 15. 6. 2020.

 

 

Pro veškeré bližší info nás kontaktujte na tel.č. 777 724 869 nebo na e-mailu zapis@wlastovka.cz.

Den otevřených dveří v nové budově MŠ Wlaštovka je zrušen.


informace ke stažení

materiály ke stažení (verze 2020)