novinky

“schodolez”

Sbírka pro Kubíka aneb “schodolez”

Loni v zimě k nám do Wlaštovčího hnízda první třídy přilétla nová Wlaštovka. Letos je s námi už v druhé třídě a dobře se u nás zahnízdila. Kubík je chlapec, který má Duchennovu svalovou dystrofii (DMD). DMD je nejčastější a nejzávažnější progresivní svalovou dystrofií vůbec. Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty, kdy ochabování svalů vede postupně k upoutání na vozík.

Moc rádi bychom Kubíkovi pomohli cítit se v naší škole bezpečně. Mít školu otevřenou pro něj a dále i pro podobné děti jako je on. Chtěli bychom, aby Kubík mohl prostředí školy vnímat jako vstřícné a aby mu ve škole byla dána možnost být nezávislým tak dlouho, dokud to bude možné.

Protože děti s DMD nemohou samy chodit do schodů a naše škola je schody propletená, chceme se na Vás, milí rodiče a přátelé školy, obrátit s prosbou o pomoc.

Rádi bychom pro Kubu zajistili schodolez, který by mohl využívat na všech schodech ve školní budově a popřípadě také venku.

Schodolez jsme zařadili jako první do Malých projektů, na které se budeme snažit sbírat finační příspěvky pomocí veřejné sbírky. Na jeho pořízení potřebujeme částku 163 350 Kč, z toho 16 335 Kč zafinancujeme veřejnou sbírkou, zbytek pokryjeme z příspěvku nadačního fondu.

Na podporu nákupu a instalace schodolezu pro Kubíka můžete již nyní přispět jakoukoliv, byť i drobnou finanční částkou, na účet veřejné sbírky Malých projektů 283813166/0300, do zprávy pro příjemce uveďte „SCHODOLEZ“.

Děkujeme!

Kubík 9 let

Vloženo 24. 4. 2018

malé projekty

Dovolte nám seznámit Vás s Malými projekty.

Jsou to investiční celky, které jsou svojí povahou spíše nad rámec běžného provozu školy. Jejich vyhlášením se snažíme oslovit ty z rodičů a sympatizantů školy, kteří by chtěli při jejich pořízení pomoci. A pomoci jak v ekonomické rovině (finančním sponzorským darem), tak jakýmkoliv jiným způsobem (zajištěním materiálu, fyzickou pomocí, kontakty a podobně).

Filozofie těchto projektů vychází z toho, že školu vnímáme jako prostor nás všech. Prostor, v němž naše děti tráví mnohdy větší část dne, prostor, který si můžeme svépomocí upravit a následně využívat k naší větší spokojenosti a radosti našich dětí.

Ve škole v brzké době plánujeme umístit nástěnku, kde vždy najdete aktuální informace o Malých projektech – jaké jsou vyhlášeny, jejich rozpočet, fáze realizace, konkrétní jména těch, kteří pomohli s realizací a jakou formou, případně i drobnou fotodokumentaci. Zároveň zde naleznete schránku, do které můžete vhazovat případné nápady a podněty na projekty další.

Jako první jsme připravili projekt “schodolez” a v přípravě jsou “nová okna do tříd”.

Finanční prostředky bude možno zasílat na účet veřejné sbírky založený právě pro Malé projekty vždy s heslem příslušného projektu. číslo účtu je: 283813166/0300.

Víme, že i malá pomoc má velkou cenu. A všem, kteří se rozhodnou jakkoli pomoci, srdečné díky!

V případě jakýchkoliv dotazů k malým projektům kontaktujte Jitku Strejcovskou (tel. 608 300 991).

Vloženo

papírová wlaštovka jaro 2018

kliknutím stáhnete nové číslo Papírové wlaštovky

Vloženo 23. 4. 2018

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Právní rámec

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Organizace a průběh zápisu

Naše škola pořádá několik předzápisových akcí, o jejichž konání informujeme primárně na webových stránkách školy, případně samostatnými plakáty či inzercí v místním tisku. Všechny tyto akce slouží k tomu, aby rodiče před zápisem měli možnost získat dostatek informací jak o naší škole, tak i o waldorfské pedagogice a jejich rozhodnutí přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky na naší škole bylo rozhodnutím vědomým.

 

Slavnostní zápis do 1. třídy

proběhne v pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna 2018 – učitelé se setkají s dětmi a jejich zákonnými zástupci. Celkový čas každé rodiny strávený v jednom z těchto dnů ve škole bude přibližně 45 minut.

 

Časové rozvržení zápisu:
  • pátek od 15:00 do cca 18:00 (dle počtu dětí)
  • sobota od 9:00 do cca 15:00 (dle počtu dětí)

Rodiče předškoláků, kteří jsou s naší školou již v kontaktu, obdrží v předstihu e-mailem veškeré nezbytné formuláře k vyplnění a zároveň jejich dítě dostane poštou pozvání k zápisu formou osobního dopisu. Tito rodiče také dostanou pozvání na konkrétní čas (časový harmonogram). Ostatní rodiče budou mít možnost všechny formuláře vyplnit na místě.

Rodiče předškolních dětí u zápisu předloží k ověření občanský průkaz a rodný list dítěte, odevzdají Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy. Případně doloží i další dokumenty (rozhodnutí o odkladu, zprávu pedagogicko – psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36

odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V praxi to znamená, že na naší škole bude možno o odklad žádat ve dnech 20. – 21. dubna 2018.

 

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se budeme řídit těmito kritérii:

Do 1. třídy v Karlových Varech bude ve školním roce 2018/2019 přijímáno 24 dětí.
Do 1. třídy v Chebu bude ve školním roce 2018/2019 přijímáno 24 dětí.
  • Dítě zaměstnance či zakladatele školy

Body: 0 (ne), 2 (ano)

  • Souběžná docházka sourozence do naší ZŠ, MŠ

Body: 0 (ne), 2 (ano)

  • Dítě s rozhodnutím o odkladu z naší školy

Body: 0 (ne), 1 (ano)

Ověření připravenosti dítěte pro školu
  • Komunikace, orientace ve svém prostředí (rodina, domov), všeobecná orientace, paměť

Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano)

  • Grafomotorika, vizuálně motorická koordinace, jemná motorika, kresba

Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano)

  • Předmatematické představy, představivost

Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano)

  • Tělesná a pohybová připravenost

Body: 0 (ne), 1 (ano s dopomocí), 3 (ano)

  • Obeznámenost zákonných zástupců s waldorfskou pedagogikou a jejími principy (účast na Dnech otevřených dveří, přednáškách, slavnostech apod.)

Body: 0 (ne), 2 (ano)

 

Vloženo 19. 4. 2018

den otevřených dveří 2

Ve středu 18. dubna od 17:00 vás zveme na druhý termín Dne otevřených dveří, kde se můžete seznámit s naší školou. Od 19:00 pak bude následovat v pořadí již 3. setkání rodičů budoucích prvňáčků.

Tešíme se na setkání s vámi!

Vloženo 12. 4. 2018

« Předchozí stránka

Další stránka »